top of page

A 110 éves Magyar Ház története

Az United Magyar House (Ház) története több ágból fonódik össze. A Ház a Los Angeles környékén élő és egy időben működő magyarság itt-ott felbukkanó, különböző érdekű gyülekezeteinek és csoportjainak összefogásával alakult meg. Több mint 100 évvel ezelőtt, bátor és úttörő magyar nők és férfiak fáklyát gyújtottak a hontalanság homályában a messzi idegenbe szakadt és szétszórtan elő magyarságnak. Emlékeznünk kell azokra az emberekre, akik fáradságot nem kímélve áldozatot hoztak a múltban és hoznak a jelenben is, hogy megtaláljuk egymást és ne hunyjon ki a szívünk mélyén parázsló magyarság-tudatunk.

Hosszú évtizedeken keresztül lassan, nehézségekkel küzdve csoportosult a magyarság a Magyar Ház köré, mint egy összetartó kapocshoz, néha botladozva, néha jelentős sikereket aratva. A Ház az alapszabályok értelmében támogatja a magyar hagyományokat, a sportot, azonkívül otthont ad a magyar kulturális értékeknek is, de fenntartása mindig is a magyar tagok önzetlen pártfogásától függött.

1905-07.

Ekkor épült az épület a "Weisendanger and Leightons Subdivision of Golf Park" területén. Kivitelező az Anderson Mill Company volt. Az első tulajdonos mint építtető, Mr. J. K. Bakley volt.

1922.

Egy ismeretlen tulajdonos az épületben árvaházat létesített.

1923. január 11.

Tizenkét lelkes és optimizmussal teli magyar jött össze Szász Árpádék otthonában, ahol megalakítottak egy futball csapatot, s ennek a Magyar Athletic Club (MAC) nevet adták. Szászék lakása a szinte naponként megismétlődő gyűlések színhelye volt Zombár Béla elnök vezetésével. A csapatnak hiányzott a felszerelése, ezért táncmulatságokat rendeztek, és meglehetősen sok pártolóra találtak. A technikai tudás hiánya miatt kezdetben csalódások voltak a foci területén, de a kemény fejü magyarok nem hátráltak meg.

1927.

A MAC-nak a So. Cal Liga keretei szűknek bizonyultak és Hoffmann "Hoffy" Károly közbenjárásával beléptek vendégtagnak az L.A. Ligába.

1928.

A Los Angeles-i sportszerető magyarok 1200 dollár hozzájárulással a Liga rendes tagjává váltak. Ebben az esztendőben értékes sikert aratott a MAC: megnyerte Los Angeles városának serlegét, a City Cup-ot és második helyen végzett a Liga-bajnokságban. Később - Füzesi István edzősége alatt - megnyerte a Californiai Állami Bajnokságot San Franciscóban. A későbbiekben a csapat változó szerencsével szerepelt, de mindig keményen küzdött és helyt állt a magyar becsületért. Ezzel emelkedett a társadalmi megbecsülése és jelentősége is. Amint lehetőség adódott, új helyiséget béreltek, és csakhamar közkedveltek és híresek lettek az elegáns Ibolya-bálok és más nevezetesebb rendezvények, mint például a Liliomfi és a Mágnás Miska című színdarabok bemutatása.

1930. április

Ismét új tulajdonosa lett a Háznak, aki garázst és benzinkutat alakított ki a ház mellé.

1935. március 6.

Megalakult egy másik magyar szervezet, az 56 tagú "Öreg Amerikai Magyarok Californiai Családja", Fellegi J. Emil Családfő vezetésével.

1940. szeptember 28.

Nagy eseménye volt a Los Angeles-i magyarság történetének. A Magyar Athletic Club, az Amerikai Magyarok Californiai Családja, a Los Angeles-i Magyar Munkás Dalkör és a Magyar Ifjúsági Kör összefogott és tulajdonába vette a jelenlegi, 1975 W. Washington Blvd. Los Angeles-i épületet. Megkezdődtek a magyar rendezvények, kulturális programok, bálok és a táncmulatságok.

1942.

A második világháború tragikus eseményei rányomták bélyegüket a Magyar Ház életére is. Másfél év után megszűnt az Ifjúsági Kör és a Dalárda is. Ekkor Arch István, majd Zomar Béla volt a Ház elnöke. Ez idő alatt a két megmaradt egyesületnek összesen 92 tagja volt, de azok között is kevesen voltak azok, akik tartósan dolgozhattak, így jelentős összegnek számított a $8.315 teher és a $1.587 privát adósság kifizetése.

1946-48.

A második épület, a "Rákóczi terem" hozzáépítése az eredeti épülethez. A két épület összterülete 7050 sq feet lett. Itt meg kell külön említenünk az asszonyok fáradhatatlan kitartását, erejét és ügyességét, akik téglákat egyenként árulva szedték össze az építkezéshez szükséges anyagot. A későbbi évek folyamán a MAC nehézségekkel küzdött.

1969. január 9.

Az ezen a napon tartott taggyűlésen a Magyar Athletic Club és az Öreg Amerikai Magyarok Californiai Családja megegyeztek, és egyhangúan megszavazták a két csapat egyesülését a United Magyar House név alatt. Sacramentóban hivatalosan bejegyezték a United Magyar House Társulatot mint nonprofit szervezetet.

1969. szeptember

Megalakult a CSÁRDÁS MAGYAR GYERMEK TÁNCCSOPORT, Ivann Judith Wyllie vezetésével és Czene Ferenc szervezőtitkár pártolásával. Voltak évek, amikor a vezetőség majdnem minden tagja a tánccsoport tagja is lett.

1971.

Ezévtől, az egyesülés után Dr. Boer Béla elnök és Czene Ferenc szervezőtitkár vette át a vezetést, és irányításuk alatt a Ház élete újból fellendült. Egyik nagy esemény volt a Magyar Ház első zászlójának ünnepélyes felszentelése. Ez alkalommal ünnepelték meg a századikként belépett tagot is, Vámos Sárit, aki díszmagyarban, ünnepélyes keretek között vette át tagkártyáját. Erre a nagy ünnepségre oly sok lelkes magyar gyűlt össze, hogy nem fértek el az épületben és sokan kiszorultak az udvarra is. Ezekben az időkben érte el a Ház egyik fénypontját. Az épület jó állapotban volt, több mint 200 tagot számláltak a listájukon, és amellett, hogy minden adósság törlesztve volt, 18.000 dollár volt a kasszában.

Dr. Boer Béla megbetegedett, lemondása után Kassai István vette át a Ház vezetését.

1972-73.

Elnök: Kenedi Béla

1984.

A Los Angeles-i olimpiának emlékeit felidézve az elbeszélők megemlítették Fekete József, később Hámori Alfréd elnökök közreműködését. Hámori Alfréd sokat tett a Házért. Nagy erőfeszítéssel próbálta visszaállítani a Ház régi szellemét, a régi közösségi Házat. A gyűléseket a Ház himnuszával, a Szeressük Egymást Gyerekek-kel indították el az akkori vezetőségi tagok. Ezekben az időkben a konyha és a bár bérbe volt adva Gaál Sanyinak és Gizinek. Úgyszintén sok rendezvény volt megtartva, amikre az akkori tagok szeretettel emlékeznek vissza. A programok között szerepelt többek között a Katalin bál, Cigány bál, Szilveszteri mulatságok és Nagyváradi Találkozók az erdélyi magyaroknak.

Hámori halálával nagy űr támadt a Ház életében. Ezeknek az éveknek a történetet nem tudjuk pontosan követni az adatok hiányosságai miatt. A Ház hanyatlásnak indult, az eseménytelenség és a jelentéktelen dolgok ártottak a Ház jó hírének. Tagjainak létszáma 15 főre csökkent, és karbantartás hiányában egyre romlott az épület állaga is; teljes felszámolás fenyegette az otthont.

1993.

Elnök: Kolozsvári Tibor

1996.

Elnök: Kapitány László

1997.

Kapitány László lemondása után - elnök híján - egy ötös bizottság vette át a Ház irányítását. A bizottság tagjai: Kolozsvári Zoltán, Galambos István, Sziklai Zsuzsanna, Sziklai István és Grappai Csilla voltak.

1998.

Ivann Judith elnök és Gáspár László alelnök vezették a Magyar Házat.

1999.

Elnök: Gáspár László

2000-2002.

Kapitány László vezetősége alatt rendszeressé váltak a taggyűlések, az irodalmi délutánok, néptánc műsorok, azonkívül Anyák és Apák napja, Halloween party, Mikulás és Szilveszter-esti ünnepségek.

2003-2008. március

Dr. Bokor Ágnes lett az elnök, aki három hónap múlva lemondott, és a Ház vezetését az alelnök, Pereházy Miklós vette át. 2006-ban a tagok Mátté Éva Máriát választották meg kultúrtitkárnak. Új, sokat ígérő korszak kezdődött a Magyar Ház életében. A tagsági létszám 180 fölé emelkedett. Az erős, új vezetőség nagy lendülete vonzó hatást váltott ki a dél-kaliforniai magyarság körében. Rendszeres taggyűlések, irodalmi délutánok, magas színvonalú koncertek, bálok és filmvetítések szerepelnek a programok között. Az épület 2007-ben történelmi kinccsé lett nyilvánítva.

***

Sok név már feledésbe merült, de a fentieken kívül a következő volt elnököket jegyezték fel: Török Péter, Halász Pál, Gutai Endre, Davidek Mihály, Roczik Ferenc, Faiszy György, Róth Károly, Szabó István, Frey Zsigmond, Cziffra János, Arch István, Kolozsvári Tibor, Kolozsvári Zoltán, Kenedi Béla, Pusztai Erzsébet, Fauszt István és még sokan mások.

Tiszteletbeli örökös tagok: Ballai Mihály, Fauszt István, Hámori Klára, Hélyas Lili, Molnár Eszter, Szőke Ilona, Szaif Kálmán és még sokan mások.

Zárjunk szívünkbe minden derék, tiszta lelkű magyart, akik lerakták a mai kaliforniai magyarság társadalmi életének alapjait, és mindazokat a múltban és a jelenben tevékenykedő vezetőket, tagokat és pártolókat, akik önzetlen, áldozatos munkájukkal, anyagi hozzájárulásukkal lehetővé tették, hogy a United Magyar House ma is létezik és működik, hogy összefogja a Dél-Kaliforniában élő magyarságot. Hálával és köszönettel tartozunk nekik.

Ez a munka a teljesség igénye nélkül készült, mert a United Magyar House története és a vele kapcsolatos adatok hiányosak.

Az iratok részben elvesztek, az emlékek megfakultak és a tényeket megváltoztatta az idő. Abban az esetben, ha a fenti adatokat tévesnek találja, vagy a fentieket kiegészítendő információja van, kérjük, szíveskedjen felkeresni bennünket. Hálásan és köszönettel fogadjuk segítségét.

Forrásmunkák:
1. "Felajánlás" nyomtatvány az 50 éves jubileum alkalmából
2. Property profile - Los Angeles
3. Department of Land & Building Office of Record of Ownership of County of Los Angeles of The State of California
4. Articles of Incorporation of - United Magyar House -
5. Agreement for Consolidation
6. www.magyaronline.net


Összeállította / Research: Mátté Éva Mária, Gardena, CA
Február 2005 / Átdolgozva 2009

bottom of page